2016

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 21-12-2016 12:51
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 15-11-2016 16:25
Уведомления на основание чл.114б от ЗППЦК и тук.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 15-11-2016 15:33
Информация за разкриване на дялово участие
на основание чл.148б във вр. с чл.100т от ЗППЦК
и тук

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 14-11-2016 16:41
В изпълнение на разпоредбата на чл.19, параграф 3 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г., с настоящото „Синергон холдинг” АД, София прави публично достояние информацията, подадена от лице заемащо ръководен пост по смисъла на чл.19, параграф 1 от Регламента, съгласно приложeното уведомление и тук

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 25-10-2016 16:57
Уведомление за увеличение на капитала на дъщерно дружество Синергон карт сервиз ЕООД

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 17-10-2016 15:42
Уведомление за вписване в Търговския регистър на увеличение на капитала на дъщерното дружество Синергон карт сервиз ЕООД

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 17-08-2016 16:49
В изпълнение на разпоредбата на чл.27, ал.3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация Ви представяме този документ, който съдържа или препраща към цялата информация, публикувана или предоставена на обществеността от "Синергон холдинг" АД през последните месеци в Р.България или друга държава.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 16-08-2016 10:34
Уведомление за вписване в Търговския регистър на увеличение на капитала на дъщерното дружество "София експо" ЕООД

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 08-07-2016 16:25
Уведомление за вписване в Търговския регистър на нов управител на дъщерното дружество "Синергон транспорт" ЕООД

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 27-06-2016 15:08
Уведомление, относно вписване в Търговския регистър на промяна в Надзорния съвет на "Синергон холдинг" АД, приета на проведеното на 20.06.2016 г. Общо събрание на акционерите

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 28-04-2016 15:46
Уведомление за вписване в Търговския регистър на увеличение на капитала на дъщерното дружество "Синергон транспорт" ЕООД

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 04-04-2016 16:28
Уведомление съгласно чл.114, ал.12 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 01-04-2016 11:10
Уведомление за вписване в Търговския регистър на нов изпълнителен директор на дъщерното дружество "Петър Караминчев" АД

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 26-02-2016 15:25
Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 24-02-2016 11:19
Уведомление за вписване в Търговския регистър на увеличение на капитала на дъщерното дружество "Синергон транспорт" ЕООД

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 25-01-2016 10:00
Уведомление от "Синергон холдинг" АД

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 18-01-2016 14:07
Уведомление от "Синергон холдинг" АД

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 08-01-2016 16:22
Уведомление съгласно чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 07-01-2016 16:22
Във връзка със задължението на “Синергон Холдинг” АД, произтичащо от чл.114, ал.12 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, че на 31.12.2015 год. сключените договори за депозит между “Синергон холдинг" АД и дъщерните дружества "Топливо газ" ЕООД и “Светлина” АД са анексирани, като сроковете им са удължени до 31.12.2020 год.