Капитал и акции

Капиталът на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" е 18 358 849 лв., разпределен в 18 358 849 броя поименни акции с номинална стойност 1 лев. Акциите на дружеството са поименни и безналични.

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акциите на дружеството се търгуват на Официален пазар на акции Сегмент "A" на Българска фондова борса, а от 01.03.2012 г. след промени в правилника на БФБ на Сегмент " Standard ".


Към 31 декември 2018 г. холдингът има 66 акционера - юридически лица и над 156 000 акционера - физически лица.

Големите акционери с повече от 5% акции от капитала са "Омега Би Ди Холдинг" АД с 42.7% и "Ераст" ЕООД с 7.3%.