Основна дейност

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; транспортна, спедиторска, дейност; изложбена и маркетингова дейност; ремонтна и сервизна дейност; туристическа дейност и туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство и друга търговска дейност, не забранена със закон.