Стратегия

Цели


• Да затвърдим позициите си на водеща холдингова структура, чиито акции се търгуват на сегмент “А” на БФБ, а от 01.03.2012 г. след промени в правилника на БФБ на Сегмент "Standard".

• Да се превърнем в значима икономическа единица на територията на страната и региона, с активности в Европейския съюз.

Стратегия


• Запазване на доверието на инвеститорите, следвайки политиката на висока ликвидност на акциите.

• Запазване консервативния характер на инвестиционната политика чрез инвестиране предимно в нискорискови сегменти.

• Влияние върху политиката на дъщерните дружества - подпомагане на управлението, осигуряване на рефинансиране, преструктуриране и разработване на фирмена концепция. Усилия, насочени към:
- непрекъснат контрол от страна на представители на холдинга в управителните органи на дружествата,
- анализ на финансово-икономическото състояние, ефективното използване на недвижимата собственост и технологичното оборудване,
- Разработване на бизнеспрограми с конкретни активности, план за приходите, разходите и паричните потоци, маркетингови проучвания и програми за професионалното развитие на персонала.

• Инвестиции в нови и перспективни браншове.

• Модернизация на управлението, производствената база и търговските обекти.