Какво означава "Синергон"?

Избор на името „Синергон холдинг” АД

 

Промяната на името на “Петрол холдинг груп” се налага заради ново структуриране на портфолиото, когато “Петрол холдинг” продава акциите си от дружество “Петрол”. Често пъти обаче обществеността продължава да бърка двете структури. Затова е взето решение и е обявен публичен конкурс за избор на ново име.

Към конкурса има голям интерес и закъснели писма за участие - поради тази причина се е наложило удължаване на срока, а резултатите са официално обявени на 18.02.2002 г. във в-к “Сега”.

В конкурса взимат участие доста предложения като например: Перпетуум мобиле холдинг, Болид холдинг, Геброн, Фискус холдинг, Плутос холдинг, Дейкап холдинг, Тангра холдинг, Магнит холдинг, Абристиа холдинг, Селениа холдинг, Петра холдинг, Теракс холдинг, Пикойл холдинг и много други.

В крайна сметка след Извънредно общо събрание на акционерите на 27.02.2002 г. е взето решение новото име на “Петрол холдинг груп” да е „Синергон холдинг”, по предложение на Захари Павлов от гр.София.

Мотивите за това решение са, че то отговаря най-точно на следните критерии:

1. Уникалност - името трябва да бъде уникално, то не трябва да бъде бъркано от клиенти, контрагенти, бизнес-партньори и изобщо от публиката (в най-широкият смисъл на думата).

2. Краткост и леснота на запомняне - името трябва да бъде кратко и запомнящо се. Краткото и звучно име извиква асоциация с нещо познато и приятно; или напротив – с нещо ново, но заинтригуващо вниманието.

3. В името трябва да има нещо оригинално - нещо различно от банално повтарящите се названия с географски и отраслов произход.

4. Наименованието трябва да внушава респект и увереност в авторитета на търговското дружество, легитимиращо се с определеното наименование.

5. Не на последно място - да не предизвиква неприятни асоциации или да има двусмислено значение на някакъв чужд език (да звучи обидно или смешно).

Името “Синергон” е производно на латинската дума: “синергия”.

Синергия е такова общо действие на даден организъм или система, чийто резултат надхвърля многократно простия аритметичен сбор от действията на отделните елементи на системата.

Така например резултата от действията на дружествата в холдинга надхвърля сбора от резултатите на отделните съставляващи го дружества. Холдинговото дружество е ново, по-високо измерение от организационна гледна точка и ако нямаме синергиен ефект, то под съмнение остава изобщо изграждането на подобна организационна структура.

Вписването на новото име в Търговския регистър на Софийски градски съд се извършва на 05.03.2002 г.