Кои сме ние?

“Синергон холдинг” АД е създаден на 25.9.1996 г. като национален приватизационен фонд с име “Петрол фонд”. Негови акционери тогава стават над 250 хил. души, а капиталът надминава 5,55 млн. лв., превръщайки го в лидер по този показател. По време на трите централизирани търга фондът придобива акции в 65 дружества, като с най-голям дял по сектори се нарежда търговията - с 31,61%, следвана от химическата промишленост – с 24.12% и туризмът с 15.14%.

В периода 1998-1999 г. холдингът реализира покупките и продажбите на дялове от предприятия основно на фондовия пазар в България. Формира се пакет от дъщерни дружества, в които холдингът има управляващи функции и определя стратегията за развитието им. В края на юни 1998 г. холдингът става първият от бившите приватизационни фондове, приет за търговия на БФБ. На 5 март 2002 г. общото събрание на акционерите приема името “Синергон холдинг”.

Днес “Синергон холдинг” АД е дружество с над 150 000 акционери и акционерен капитал от 18 358 849 лв., което го нарежда сред водещите холдингови структури в страната. Акциите на “Синергон холдинг” АД се търгуват на сегмент "А" на официалния борсов пазар, а от 01.03.2012 г. след промени в правилника на БФБ на сегмент "Standard".

“Синергон холдинг" е мажоритарен собственик в повече от 20 предприятия и притежава миноритарни дялове в други дружества. Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща четири отрасъла, като приоритет имат търговията, туризмът, химическата промишленост.

Холдингът е член на следните търговско-промишлени и работодателски съюзи на българския бизнес -


Книжата на компанията се търгуват на сегмент "Standard" на БФБ-София, първи от всички холдингови дружества, правоприемници на приватизационни фондове.