За 19 години история:

  • "Синергон холдинг" АД е мажоритарен собственик в 22 предприятия
  • "Синергон холдинг" АД притежава дялови участия в други 3 дружества
  • Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща седем отрасъла
  • Дружеството е сред най-високоликвидните на борсата
  • Книжата на  компанията се търгуват в сегмент Standard на БФБ-София

На борсата:

През април 2016 г. книжата на "Синергон холдинг" АД (6S7) се търгуваха на БФБ-София:

  • Обем (лева): 197 211
  • Най-ниска цена: 1.03лв.
  • Най-висока цена: 1.15лв.
  • Средно претеглена цена: 1.09лв.