Светлина

“Светлина” АД е разположено в промишлената част на Сливен, в близост до жп линията София-Бургас. Фирмата осъществява търговия с източници на светлина, вътрешна и външна търговия, покупки и продажби на машини и съоръжения и недвижими имоти, даване под наем на дълготрайни активи, внос на висококачествени изделия, произведени по най-съвременни технологии в страните от Европейския съюз, с които допълва листата на предлаганите изделия.

Продукти


В “Светлина” АД се търгуват над 600 вида изделия за бита, транспортни средства и улично осветление, групирани в следните направления:

• лампи с нажежаема спирала
• луминесцентни лампи
• живачни и натриеви лампи с високо налягане
• автомобилни лампи
• халогенни лампи.
Търговската марка на всички изделия е “Светлина”.

 

 

Пазари


Търговската марка “Светлина” е добре позната както на вътрешния, така и на външните пазари. В условията на активна конкурентна среда изделията на дружеството се продават успешно благодарение на доброто им качество и умерени цени.

Партньори


Търговски партньори на дружеството са множество производители и доставчици от страната и чужбина.

Контакти


"Светлина" АД
8800  Сливен
бул. “Стефан Караджа” № 6

тел.  044 66 3193
факс: 044 66 3201

svetlinasl@mail.bg

www.svetlina-sliven.com