2016 год.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД се проведе на 20 юни 2016 год. от 9:30 часа в офиса на дружеството, София, ул."Солунска" 2.

Материали на събранието:

 1. покана за общото събрание
 2. образец на пълномощно за гласуване
 3. правила за гласуване чрез пълномощник
 4. проекто-решения
 5. доклад за дейността на управителния съвет на неконсолидирана основа
 6. доклад за дейността на управителния съвет на консолидирана основа
 7. доклад на одитния комитет
 8. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите
 9. годишен неконсолидиран финансов отчет за 2015 година
 10. годишен консолидиран финансов отчет за 2015 година
 11. доклад за прилагане на политиката за формиране на възнагражденията на НС и УС
 12. одиторски доклад към годишен неконсолидиран финансов отчет за 2015 година
 13. одиторски доклад към годишен консолидиран финансов отчет за 2015 година
 14. декларация по чл.114б от ЗППЦК
 15. декларация и съгласие по чл.234, ал.2 и ал.3 от ТЗ
 16. декларация по чл.237 от ТЗ
 17. данни по чл.224, ал.2 от ТЗ
 18. свидетелства за съдимост на членовете на НС
 19. решения на общото събрание