2018

Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД се проведе на 25 юни 2018 год. от 9:00 часа в офиса на дружеството, София, ул."Солунска" 2.

Материали от събранието:

 1. Покана за общото събрание.

 2. Образец на пълномощно за гласуване.

 3. Правила за гласуване.

 4. Проекто-решения.

 5. Доклад за дейността на управителния съвет на неконсолидирана основа.

 6. Доклад за дейността на управителния съвет на консолидирана основа.

 7. Доклад на одитния комитет.

 8. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

 9. Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2017 година.

10. Годишен консолидиран финансов отчет за 2017 година.

11. Доклад за прилагане на политиката за формиране на възнагражденията на НС и УС.

12. Одиторски доклад към годишен неконсолидиран финансов отчет за 2017 година.

13. Одиторски доклад към годишен консолидиран финансов отчет за 2017 година.

14. Декларация за корпоративно управление.

15. Консолидирана нефинансова декларация.

16. Протокол на УС за свикване на общо събрание.

17а. Декларация от независимия член на одитния комитет.

17б. Декларация от независимия член на одитния комитет.

18.  Декларация от одитора на дружеството.

19. Решения на общото събрание.