2015 год.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД ще се проведе на 22 юни 2015 год. от 9:30 часа в офиса на дружеството, София, ул."Солунска" 2.

Материали за събранието: