2021, 4 ноември - извънредно общо събрание

Поради липса на законен кворум извънредното общо сърание на акционерите на „Синергон холдинг” АД не бе проведено на първоначално обявената дата в поканата за свикването му – 04.11.2021 г.
        На основание чл.227, ал.3 от ТЗ и съгласно вписаната покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в Търговския регистър на Агенция по вписванията, обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз" (X3News) и публикувана на интернет страницата на дружеството, заседанието на общото събрание ще се проведе на 19.11.2021 г. от 09:00 часа местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време – (06:00 UTC), на същото място и при същите условия и дневен ред.

Материали за събранието:

 1. Покана за общото събрание.
 2. Образец на пълномощно за гласуване.
 3. Правила за гласуване.
 4. Проекто - решения.
 5. Баланс към 31.12.2020 г.
 6. Баланс към 30.06.2021 г.
 7. Пазарна оценка.
 8. Мотивиран доклад.
 9. Протокол на УС за свикване на събранието.