2017 год.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД се проведе на 5 юни 2017 год. от 9:00 часа в офиса на дружеството, София, ул."Солунска" 2.

Материали от събранието: