2023 година

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД се проведе на 27.06.2023 г. в 09:00 часа местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време - (06:00 UTC), с уникален идентификационен код на събитието - SNRG20230627. Събранието ще се проведе в седалището на дружеството в гр.София, ул.„Солунска” №2.

Материали от събранието:

1. Покана за общото събрание на акционерите.
2. Образец на пълномощно за гласуване.
3. Правила за гласуване на събранието чрез пълномощник.
4. Писмени материали и проекторешения.
5. Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2022 година, в т.ч.:
•    Доклад за дейността на управителния съвет на неконсолидирана основа
•    Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2022 година
•    Декларация за корпоративно управление – неконсолидирана
•    Одиторски доклад към годишен неконсолидиран финансов отчет за 2021 година
•    Декларация от одитора на дружеството по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
•    Доклад за прилагане на политиката за формиране на възнагражденията на НС и УС.
6. Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 година, в т.ч.:
•    Доклад за дейността на управителния съвет на консолидирана основа
•    Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 година
•    Декларация за корпоративно управление – консолидирана
•    Консолидирана нефинансова декларация за 2021 година
•    Одиторски доклад към годишен консолидиран финансов отчет за 2021 година.
7. Мотивиран доклад по чл.114 от ЗППЦК.
8. Протокол на УС за свикване на общо събрание.
9. Доклад на Одитния комитет.
10. Декларации от членовете на Одитния комитет.
11. CV на членовете на Одитния комитет.
12. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
13. Предложение от НС по т.10 от дневния ред.
14. Баланс към 31.03.2023 година.


Решения на събранието